Voorwaarden groenafval

Leveringsvoorwaarden groenafval

Artikel A. Acceptatievoorwaarden

1. BKC BV (hierna BKC) bepaalt aan de hand van een visuele controle of het groenafval geaccepteerd kan worden. BKC accepteert uitsluitend composteerbaar groenafval. Het afval kan niet verwerkt worden als bij de visuele controle blijkt dat er niet-toegestaan materiaal wordt aangetroffen.

2. Niet toegestaan materiaal is:

  • gevaarlijk afvalbouw en sloopafval
  • bedrijfsafval
  • GFT afval
  • mest of meststoffen
  • (verontreinigde) grond/ zand
  • restanten materiaal met nylon en/of kunststof, touw, wikkels, clips, bloempotten, verpakkingsmateriaal, etc.
  • bomen/ takken met schimmels zoals de iepziekte.

3. Indien vervuiling van het groenafval, zoals in artikel 1 en 2 besproken, wordt geconstateerd, wordt daarvan melding gemaakt aan de aanbieder en heeft BKC het recht het aangeboden groenafval te weigeren c.q. een aangepast tarief te vragen van € 90,00 per ton van de aanbieder voor het groenafval.

4. De initieve acceptatie van het geleverde groenafval vindt plaats bij de eindverwerker.

5. Het moment van acceptatie door BKC is het moment waarop het eigendom van het groenafval overgaat van de aanbieder op BKC.

6. Indien BKC gebruik maakt van haar recht als bedoeld in artikel A lid 3 en het aangeboden groenafval weigert, stelt BKC de aanbieder hiervan zo snel mogelijk telefonisch en met een bevestiging via e-mail op de hoogte. De aanbieder is gehouden via e-mail op de hoogte. De aanbieder is gehouden om binnen 24 uur na melding van BKC voor afvoer van het geweigerde groenafval te (laten) zorgen. BKC kan in overleg met en op kosten van de aanbieder voor verwerking van het geweigerde groenafval door een erkende verwerker zorgen.

7. Indien de aanbieder niet binnen 24 uur na de melding van BKC voor afvoer van het geweigerde groenafval heeft gezorgd, is BKC gerechtigd het geweigerde groenafval voor rekening en risico van de aanbieder op geëigende wijze (door derden) te (doen) verwerken, waarbij onnodig c.q. onevenredig hoge kosten zullen worden vermeden.

8. Indien BKC gebruik maakt van haar recht als bedoeld in artikel A lid 3 en een aangepast tarief vraagt voor het geleverd groenafval, stelt BKC de aanbieder hiervan zo snel mogelijk telefonisch en met een bevestiging via email op de hoogte. De aanbieder dient € 90,00 per ton te betalen voor het geleverde groenafval per afvalstroom.

 

Artikel B. Aanvoer groenafval

1. Als het groenafval aangeleverd wordt bij BKC, dient de vervoerder zich te melden bij de weegbrug.

2. De instructies van het personeel dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.

3. Al het aangeboden groenafval wordt gewogen op een geijkte weegbrug en aan de hand van het netto gewicht berekend.

4. Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht groenafval worden de weeggegevens geprint waarbij minimaal de volgende gegevens worden vermeld: ontdoener van het groenafval, vervoerder, de afvalstroom, herkomst, netto gewicht, datum en tijd en handtekening van de aanbieder. Indien gewenst krijgt de vervoerder een kopie van de weeggegevens overhandigd.

5. De weger bepaalt waar de vervoerder het groenafval mag lossen.

6. In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist de acceptant en/of directeur.

 

Artikel C. Aansprakelijkheid

1. De aanbieder is aansprakelijk voor de schade die BKC of derden lijden of zullen lijden, veroorzaakt door aanbieder of veroorzaakt door of namens de aanbieder aangeleverd groenafval tot het moment van acceptatie en eigendomsoverdracht zoals genoemd in artikel A. lid 5.

2. Indien een van de partijen ten gevolge van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel C. gehouden is schadevergoeding te betalen aan de andere partij, dan is deze ten allen tijde beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt niet verstaan: bedrijfsschade of (andere) indirecte schade die één van de partijen lijdt of zal lijden, gederfde winst en gemiste besparingen daaronder begrepen, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.

3. De aanbieder of zijn vervoerder is aansprakelijk voor schade aan de machines van BKC als er nadien geconstateerd wordt dat er materialen zijn geleverd die niet in het composteringsproces of snipperproces thuishoren.

4. BKC is niet aansprakelijk voor schade van aanbieder en/of vervoerder ontstaan tijdens het betreden van en het rijden op het terrein van BKC.

 

Artikel D. Terreinreglement

1. Voor het betreden van het terrein van BKC en bij vertrek dient u zich aan en respectievelijk af te melden bij de weegbrug.

2. Shovels en andere machines hebben altijd voorrang.

3. De maximumsnelheid op het terrein is 15 km/u.

4. Aanwijzingen van het personeel van BKC dienen strikt opgevolgd te worden.

5. Bij het veroorzaken of ontstaan van schade dient dit direct bij de receptie gemeld te worden.

6. Ongevallen, calamiteiten of noodsituaties dienen direct gemeld te worden bij de receptie.

7. Indien niet wordt voldaan aan de bovengenoemde gedragsregels, behoudt de directie zich het recht voor om de overtreder al dan niet na een waarschuwing van het terrein te (laten) verwijderen.