Privacyverklaring

Zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens

Door BKC BV worden persoonsgegevens verwerkt. Hierbij is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk en jouw gegevens worden dan ook heel zorgvuldig verwerkt. Hierbij worden de geldende wettelijke regels in acht gehouden.

In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens door BKC BV verwerkt worden, voor welke doeleinden dit is, wie jouw gegevens mag inzien, aan wie wij de gegevens doorgeven en welke rechten jij hebt. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die BKC BV verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens/ informatie die direct over iemand gaat ofwel naar deze persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens, denk aan jouw naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers. Deze gegevens krijgen wij als er bijvoorbeeld een formulier wordt ingevuld, een brief of email wordt verstuurd of wanneer je de website van BKC BV bezoekt of onze App gebruikt. Het kan zijn dat je in sommige gevallen persoonsgegevens aan ons verstrekt. Gaat het hier om een cookie, dan kun je hierover meer lezen in onze cookieverklaring.

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn extra beschermd. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke grondslag is.

Wat is Verwerken

Van alle personen waar BKC contact mee heeft of die onze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder andere (potentiële) medewerkers, ZZP-ers, (contactpersonen van) klanten en opdrachtgevers, leveranciers of andere partijen die een relatie hebben met BKC BV.

Het begrip verwerken houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, structureren, bijwerken of wijzigen, raadplegen, verwijderen, gebruiken, verstrekken van gegevens aan derden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, wissen of vernietigen van gegevens. Het maakt hierbij niet uit of de handeling handmatig of automatisch wordt verricht.

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt

BKC BV mag persoonsgegevens rechtmatig verwerken als er tenminste aan één van de grondslagen wordt voldaan.

Deze zijn:

 • Jouw toestemming voor verwerking.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij BKC partij is.
 • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Vitale belangen: om ernstig gevaar van jouw gezondheid te kunnen bestrijden en de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te kunnen beschermen.
 • Algemeen belang of openbaar gezag: als er een taak van algemeen belang vervuld moet worden, waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Gerechtvaardigd belang: verwerking is noodzakelijk in het belang van BKC BV, tenzij de privacybelangen van jou zwaarder wegen.

Meer specifiek worden door BKC BV persoonsgegevens verwerkt voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het kunnen nakomen van de geldende wet- en regelgeving, zoals het afdragen van premies en belastingen.
 • Werving en selectie voor het aangaan van een personeels-/arbeidsrelatie.
 • Personeels-, uren-, verzuim en/of salarisadministratie.
 • Beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie of opdracht.
 • Het sluiten van overeenkomsten met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties en de uitvoering ervan.
 • Het genereren van managementrapportages, het uitvoeren van (interne en externe) audits en het verbeteren van de bedrijfskwaliteit.
 • ICT-middelen en gebruik; het kunnen verlenen van toegang tot onze online-werkomgeving en email, het verbeteren of oplossen van (technische) problemen bij het gebruik van bijvoorbeeld onze website.
 • Monitoring van gebruik van onze website en het verbeteren hiervan. Hierover kun je meer lezen in onze cookieverklaring.
 • Om toegang te kunnen verlenen tot onze (besloten) web- en online omgevingen en portals.
 • Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, jou deel te (kunnen) laten nemen aan trainingen en opleidingen en testresultaten te kunnen verwerken.


Toegang tot de persoonsgegevens

BKC gaat veilig, vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw gegevens:

Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verkregen indien dat noodzakelijk is voor de taakuitoefening en persoonsgegevens worden enkel verwerkt door personen die uit hoofde van beroep of wettelijke voorschrift, dan wel krachtens een aanstellingsbesluit tot geheimhouding verplicht zijn.
Toegangsverlening is vastgelegd in het verwerkingsregister (Register) van BKC BV, waarin alle informatiemiddelen en verwerkingen zijn vastgelegd die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden.
Om onrechtmatig gebruik te voorkomen wordt zorggedragen voor passende technische en organisatorische maatregelen. Er wordt toegangsbeheer toegepast. De maatregelen en zekerheden zijn opgenomen in het Register.
BKC verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, bij wettelijke verplichting, BKC hier een gerechtvaardigd belang bij heeft of wanneer BKC hiervoor toestemming heeft ontvangen van jou. Ook indien sprake is van fraude of misbruik verleent BKC haar medewerking.

Hoelang bewaart BKC jouw gegevens

BKC bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang dat is, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Waar mogelijk zijn de bewaartermijnen opgenomen in het Register.

Functionaris Gegevensbescherming

BKC BV beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

De FG is tot geheimhouding/ vertrouwelijkheid verplicht en voert onder andere de volgende taken uit:

 • BKC BV informeren en adviseren over de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Toezien op de naleving van de AVG.
 • Toezien op naleving van het beleid van BKC BV.
 • Optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De FG zal conform de Meldplicht Datalekken de AP direct (binnen 72 uur) in kennis stellen van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

De FG is bereikbaar middels telefoonnummer: +31(0)316 740 777 of per email via d.angenent@bkcbv.nl.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU

BKC BV geeft in principe geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Unie, tenzij er adequate maatregelen zijn getroffen.
Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EU, dan is dit door BKC opgenomen in het Register.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen, aan te laten vullen of te rectificeren en te laten verwijderen. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Indien je een verzoek wilt doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, bezwaar wilt indienen tegen verwerking van je persoonsgegevens of een verzoek wilt doen tot intrekking van je toestemming, stuur dit verzoek naar info@bkcbv.nl. Het is mogelijk dat BKC vraagt om jezelf hierbij te identificeren om te voorkomen dat de persoonsgegevens bij een andere persoon terechtkomen.
BKC reageert zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek.
Als het verzoek wordt opgevolgd door BKC, dan wordt dit zo snel mogelijk uitgevoerd. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, kan betrokkene een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Indien je van mening bent dat de bepalingen uit de Wet, zoals uitgewerkt in deze Privacyverklaring, niet door BKC BV worden nageleefd kun je je wenden tot de FG.
Indien de ingediende klacht voor jou niet leidt tot een acceptabel resultaat, kun je je wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Inwerkingtreding en wijziging

In gevallen waarin deze Privacyverklaring niet voorziet, beslist de directie van BKC met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en zo veel als redelijkerwijs mogelijk in het belang van de Betrokkenen.
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd of ingetrokken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
Deze Privacyverklaring is, na instemming van de directie, vastgesteld. Op deze pagina tref je altijd de meest recente versie, de laatste wijziging was op 4 juni 2021.

Heb je vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring, stuur ons dan een email: info@bkcbv.nl.