Privacyverklaring

Privacyverklaring
BKC BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

 

Grondslag en doel van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • De overeengekomen opdracht;
 • De arbeidsovereenkomst;
 • Communicatie om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
BKC BV deelt uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van de projecten kan het nodig zijn om de opdrachtgever inzicht te geven in gevolgde training en opleiding van de door BKC BV ingezette medewerkers. Bijzondere persoonsgegevens worden nimmer door ons met derden gedeeld.

 

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen waarvoor deze verstrekt zijn te realiseren dan wel de wettelijke verplichtingen na te kunnen leven.

 

Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Dergelijke verzoeken kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, richten aan BKC BV, per e-mail: info@bkcbv.nl, schriftelijk: Nano 7, 6902 KD Zevenaar.

 

Klachten of vragen
Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of zijn er nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze privacyverklaring neem contact met ons op.

 

Contactgegevens
BKC BV
Nano 7
6902 KD Zevenaar (Businesspark 7Poort)