Algemene voorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden BKC

Artikel 1 Definities

Diensten: alle door Opdrachtnemer aangeboden prestaties aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een aanbod, Overeenkomst of andere rechtsbehandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten.

Levertermijn: de door Opdrachtnemer opgegeven termijn. voor het volbrengen van de Diensten of een deel daarvan, aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Opdrachtnemer op basis van deze Voorwaarden werkzaamheden uitvoert, Diensten en/of goederen levert.

Opdrachtnemer: B.K.C. B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70350639, of één van de aan B.K.C. B.V. gelieerde ondernemingen.

Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot de Overeenkomst.

Partij(-en): Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer.

Schriftelijk: vastlegging op papier of langs elektronische weg.

Voorwaarden: het geheel van de bepalingen van de Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden als hierna opgenomen. 

 

 Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en een derde, indien die derde door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt betrokken. Ook deze derde kan – indien deze rechtstreeks door Opdrachtgever wordt aangesproken – jegens Opdrachtgever een beroep doen op deze Voorwaarden.
 3.  Indien een of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op andere wijze, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Afspraken of Overeenkomsten door Opdrachtgever met personeel van Opdrachtnemer bindt Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Als niet tot handelend bevoegd personeel dient in dit verband in ieder geval te worden beschouwd al het personeel dat geen procuratie heeft, zoals die onder meer blijkt uit het handelsregister.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Voordat Opdrachtnemer een offerte uitbrengt, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer op de hoogte van alle juiste en volledige informatie welke nodig is om een juiste offerte op te kunnen stellen.
 2. Offertes van Opdrachtnemer gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. 
 3. Voor vergissingen of onjuiste gegevens in brochures, offertes, orderbevestigingen, facturen of elders omschreven gegevens, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer kan alsdan niet worden verplicht te leveren.
 4. Indien een aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvaarding haar aanbieding of offerte te herroepen.

 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (mondeling, per e-mail of anderszins) door Opdrachtgever van de aanbieding van Opdrachtnemer. Een Overeenkomst komt eveneens tot stand doordat Opdrachtnemer met de uitvoering ervan begint. 
 2. Iedere Partij draagt zijn eigen kosten met betrekking tot de voorbereiding, de onderhandeling en de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Partijen.
 3. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 
 4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever op grond van de door Opdrachtnemer in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

 

Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever waarschuwen als zij constateert of verwacht dat de Overeenkomst gewijzigd dient te worden uitgevoerd. Deze wijzigingen leveren geen tekortkoming op in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is vrij om bij de uitvoering van de Overeenkomst door haar aan te wijzen derden in te schakelen.
 4. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer de uitvoering van Diensten ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn kan worden uitgevoerd zoals in de Overeenkomst wordt voorzien, heeft Opdrachtnemer het recht uitvoering van haar Diensten op te schorten of te onderbreken zo lang die omstandigheden voortduren. Nadat de omstandigheden zoals hiervoor omschreven zijn geëindigd, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van haar Diensten uit te stellen indien dit naar haar oordeel voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
 5. Indien sprake is van wijziging in de aangenomen opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp/ de uitvoering of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, of doordat van de geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, dienen wanneer daaruit meer kosten ontstaan beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
 6. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren, die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

 

Artikel 6 Levertermijn

 1.  Opdrachtnemer zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de overeengekomen Levertermijn aan te houden. Een Levertermijn worden slechts bij benadering opgegeven en is geen fatale termijn.
 2. De Levertermijn gaat in op de laatste dag van het navolgende tijdstip:
  • de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
  • de dag van de ontvangst door Opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie;
  • de dag van ontvangst door Opdrachtnemer van hetgeen volgens de Overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
 3. Indien de levering buiten schuld van Opdrachtnemer of haar leveranciers onmogelijk is, wordt de levering opgeschort tot het moment waarop aan Opdrachtgever is medegedeeld, dat de mogelijkheid tot levering weer bestaat.
 4. Overschrijding van de Levertermijn geeft Opdrachtgever geen aanspraak op enige schadevergoeding of ontbinding.

 

Artikel 7 Levering goederen

 1. Alle leveranties door Opdrachtnemer worden, tenzij deze onderdeel vormen van het aangenomen werk en derhalve in de prijs zijn verdisconteerd, in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Eventueel verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen wordt afzonderlijk gefactureerd.
 2. Opdrachtnemer staat in voor de echtheid van de door haar geleverde goederen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van de te leveren goederen, met in acht name van de wettelijke bepalingen die daaraan zijn gesteld en afgestemd op de voor Opdrachtnemer kenbare bestemming resp. gebruiksdoel.
 3.  De goederen worden geacht te zijn geleverd:
  • indien is overeengekomen dat het vervoer door Opdrachtnemer wordt verzorgd:

            zodra de door Opdrachtnemer ingeschakelde vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen. Vanaf dat moment komt risico voor schade, diefstal e.d. voor                          rekening van Opdrachtgever.

  • indien is overeengekomen dat Opdrachtgever zorg draagt voor het vervoer:

            wanneer de goederen op de door Opdrachtnemer aangewezen locatie voor verzending gereed liggen en Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan in kennis heeft                      gesteld.

 4.  Opdrachtnemer is bevoegd de goederen in gedeelten te leveren.
 5.  Bij beschadiging van geleverde goederen, dient Opdrachtgever deze op het ontvangstbewijs aan te tekenen en zo snel mogelijk doch binnen twee werkdagen na levering schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden.
 6. Een bij aflevering van de goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde goederen.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de goederen af te nemen, is Opdrachtnemer te harer keuze gerechtigd de goederen voor rekening van Opdrachtgever op te slaan, aan een derde te verkopen of af te (doen) voeren, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
 8. Indien door Opdrachtnemer voor de verpakking en/of het transport pallets, containers, pakkisten en dergelijke ter beschikking zijn gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van een statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is Opdrachtgever verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze emballage terug te zenden naar het door Opdrachtnemer opgegeven adres bij gebreke waarvan Opdrachtgever aan Opdrachtnemer volledige schadevergoeding verschuldigd is. 
 9. Indien de geretourneerde emballage niet gereinigd is dan wel in slechte staat verkeert, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten voor de reiniging c.q. het herstel dan wel de vervanging van deze emballage bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8 Weging, inspecties, keuringen, beproevingen

 1. De hoeveelheid te leveren goederen wordt in beginsel vastgesteld door bepaling van het gewicht middels weging op de locatie van Opdrachtnemer. Partijen kunnen overeenkomen dat het gewicht wordt vastgesteld door weging op een geijkte weegbrug elders of dat de hoeveelheid te leveren goederen wordt vastgesteld in m³ los gestort in het middel van transport. 
 2. Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen de te leveren goederen in het transportmiddel op initiatief van Opdrachtgever te (doen) inspecteren of te (doen) keuren en/of te (doen) beproeven. Opdrachtnemer biedt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp en faciliteiten.
 3. Indien inspecties, keuringen of beproevingen zijn overeenkomen op initiatief van Opdrachtgever plaatsvinden, dan maakt Opdrachtgever het voorgenomen tijdstip van inspectie, keuring of beproeving tijdig kenbaar aan Opdrachtnemer zodat deze, indien gewenst, daarbij zelf aanwezig kan zijn.
 4. Alle op de inspecties, keuringen of beproevingen vallende kosten, met uitzondering van de kosten van Opdrachtnemer, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
 5. Indien de inspectie, keuring of beproeving niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of door toedoen van de Opdrachtgever een herkeuring noodzakelijk is, komen alle naar redelijkheid daaruit voortvloeiende kosten ten laste van Opdrachtgever, inclusief de dan te maken kosten door Opdrachtnemer. Een overeenkomstig recht komt Opdrachtgever toe indien en voor zover zodanig uitstel of zodanige herkeuring aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.
 6. In geval van afkeuring, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en met opgave van redenen, daarvan in kennis te stellen. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden dan met elkaar in overleg om tot een voor beide Partijen bevredigende oplossing te komen.

 

Artikel 9 Adviezen

 1. Opdrachtnemer verstrekt alleen op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever advies over de te leveren goederen en Diensten.
 2. Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer alle informatie die noodzakelijk is voor het uitbrengen van advies en alle overige gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel het geven van adviezen. 
 3. Adviezen van Opdrachtnemer worden  gebaseerd op uiterlijk waarneembare toestand, zonder dat zijdens Opdrachtnemer (destructief) onderzoek heeft plaatsgevonden. De door Opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden Opdrachtnemer niet.
 4. Indien door Opdrachtnemer van een te leveren zaak een monster verstrekt is, is dit slechts een impressie van de zaak waaraan geen verdere rechten ontleend kunnen worden. 

 

Artikel 10 Onderhoudswerkzaamheden

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opzegging van een Overeenkomst tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden kan door beide Partijen alleen geschieden per aangetekende brief aan de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Artikel 11 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege. Opdrachtnemer is gerechtigd om iedere (deel-) levering afzonderlijk te factureren.
 2. Indien zich in de periode ná het sluiten van de maar vóór de al dan niet gedeeltelijke uitvoering daarvan prijsverhogingen voordien in de kostenfactoren van Opdrachtnemer (waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend zijn begrepen: wijzigingen in de loonkosten, de materiaal-en grondstofprijzen, de transportprijzen, de energieprijzen, de koersen van valuta) is Opdrachtnemer gerechtigd de verschuldigde prijs met een evenredig percentage te verhogen. 

 

Artikel 12 Betaling

 1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen op een door Opdrachtnemer aan te geven bankrekening. Bij overschrijding van deze (overeengekomen) termijn is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht – te harer keuze- de verdere uitvoering van alle met Opdrachtgever lopende Overeenkomsten op te schorten of te ontbinden onverlet haar recht op volledige schadevergoeding. 
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 3. In geval van te late betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van 2% per maand of gedeelte van een maand vanaf de vervaldag van de betreffende factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
 4. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot betaling van de opeisbare facturen die jet langst openstaan, zelfs al vermeld Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. 
 5. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een door Opdrachtnemer toegezonden factuur schort dat de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Alle kosten vallend onder een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, waaronder begrepen de kosten van beslag, proceskosten, kosten van een faillissementsaanvraag zijn voor rekening van Opdrachtgever. Daarenboven is Opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00.

 

Artikel 13 Garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de Overeenkomst, geschikt is voor het doel dat door Opdrachtgever kenbaar is gemaakt en voldoet aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan binnen de branche gehanteerde eisen, onder meer ten aanzien van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit, met dien verstande dat Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever uitsluitend de garantie op zich neemt welke de leverancier van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtnemer op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
 2. Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, wordt Opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.
 3. Kleine afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht, worden niet als gebreken of tekortkomingen aangemerkt. 
 4. Ter zake van door Opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven. 

 

Artikel 14 Reclames

 1. Controle op de aard en omvang van de geleverde goederen berust bij Opdrachtgever. Reclames over eventuele manco’s of beschadigingen dienen door Opdrachtgever bij de aflevering op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de hoeveelheden zoals deze op de vrachtbrieven, de afleveringsbonnen en dergelijke documenten zijn vermeld geacht worden als juist te zijn erkend.
 2. Reclames over de kwaliteit van de geleverde goederen binnen 48 uur na levering althans binnen 48 uur na constatering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld met de beschrijving van de aard van het gebrek. Reclames met betrekking tot geleverde goederen later dan één maand na levering worden in geen geval geaccepteerd. Opdrachtnemer dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld om na de melding nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op reclame vervalt. Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven Opdrachtgever niet het recht de gehele order af te keuren en of te weigeren. 
 3. Reclames over de berekende prijzen en andere klachten betreffende de facturen, moeten binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer worden ingediend. Later ingediende reclames worden niet geaccepteerd. Reclames leiden in geen geval tot opschorting van de betalingstermijn of vermindering van het verschuldigde factuurbedrag.
 4. Het staat Opdrachtnemer vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen herstel van de goederen, het gratis vervangen van deze goederen dan wel verrekenen door middel van een creditnota. 
 5. Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtnemer. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 15 Opschorting / ontbinding

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om – in plaats van ontbinding of opschorting – nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
  • Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen en dat verzuim niet binnen 10 dagen na verzending van de ingebrekestelling is opgeheven;
  • na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichting uit Overeenkomst niet kan nakomen;
  • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel aan hem surseance van betaling wordt verleend;
  • het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd dan wel dat Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
  • Opdrachtgever toelating tot de Wsnp aanvraagt, dan wel dat aan hem toelating tot de Wsnp wordt verleend;
  • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
  • Opdrachtgever commercieel of maatschappelijk gezien ernstig in opspraak raakt.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, is elke vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct opeisbaar. 

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door Opdrachtnemer geleverde of nog te leveren goederen. Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment dat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer uit hoofde van enige met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst. Hieronder worden mede begrepen vorderingen van Opdrachtnemer terzake van het tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever doet op eerste verzoek daartoe aan Opdrachtnemer een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappijen, de verzekeringsvoorwaarden en de door de Opdrachtgever betaalde premies.
 3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om niet-betaalde goederen te vervreemden, te verpanden, te verhuren in bruikleen te geven of op welke wijze of titel dan ook uit zijn bedrijf of werkruimte te (doen) brengen, behoudens vervreemding in het kader van diens normale bedrijfsvoering.
 4. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Opdrachtnemer gerechtigd de (af)geleverde goederen bij Opdrachtgever of derden die de goederen voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is gehouden tot het verschaffen van alle relevante informatie die noodzakelijk is om de opdracht zonder gevaar voor derden te kunnen uitvoeren. Indien achteraf blijkt dat de Opdrachtgever niet alle benodigde informatie aan Opdrachtnemer heeft verschaft, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtgever mag worden vertrouwd.
 3. Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag en de risico’s waarvoor de verzekeraar dekking verleent, vermeerderd met het eigen risico. De bedrijfsaansprakelijkheidspolis en werkgeversaansprakelijkheidspolis van Opdrachtnemer worden op eerste verzoek toegezonden.
 4. Indien en voor zover op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het netto bedrag dat met de totale uitvoering van het werk is gemoeid.
 5. Voor vergoeding komt nooit in aanmerking: bedrijfsschade zoals gederfde winst of stagnatieschade, gevolgschade of zichtschade, zoals bijvoorbeeld schade die bij de uitvoering van werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor kosten, schade en dergelijke, welke voor de Opdrachtgever mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van Opdrachtnemer, van personen in dienst van Opdrachtnemer of van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover de aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder een dergelijk beding.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de statutaire directie van Opdrachtnemer.
 7. Indien de te leveren goederen niet door Opdrachtnemer zijn geproduceerd, is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Opdrachtnemer jegens Opdrachtnemer aansprakelijk zal zijn.
 8. Het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform Opdracht en leidt nimmer tot een verrekeningsbevoegdheid.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van door Opdrachtnemer geleverde materialen, tenzij in het voorgaande anders is bepaald.
 10. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Opdrachtnemer niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk kan worden gesteld indien in het kader van een normale verwerking in het kader van de uitvoering vermenging met de bij de Opdrachtgever aanwezige grond is opgetreden.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van de bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of de verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of van het gehele werk.
 13. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door de Opdrachtgever voorgeschreven materialen of de uitoefening van een van de Opdrachtgever afkomstig ontwerp.

 

Artikel 18 Ter beschikking gestelde hulpmiddelen

Opdrachtnemer kan al dan niet op kosten van Opdrachtgever hulpmiddelen ter beschikking stellen aan Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor laadwerkzaamheden. Gedurende het gebruik van deze hulpmiddelen door Opdrachtgever draagt Opdrachtgever alle risico’s, tenzij aantoonbaar is dat eventuele defecten voortvloeien uit afwijkingen of fouten die reeds aanwezig waren toen het hulpmiddel door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking werd gesteld. 

 Artikel 19 Opneming en oplevering

 1. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever schriftelijk in kennis van voltooiing van de opdracht. Dit kan betrekking hebben op de gehele opdracht, maar ook op een gedeelte daarvan. De verzending van de laatste factuur heeft te gelden als een schriftelijke kennisgeving van voltooiing van de opdracht.
 2. Binnen acht (8) dagen na voltooiing van het werk kan Opdrachtgever verzoeken het werk op te nemen. Eventuele gebreken zullen worden vermeld in een opleveringsrapport. Opdrachtnemer zal daarbij tevens vermelden binnen welke termijn de tekortkomingen zullen worden hersteld.
 3. Kleine gebreken, die het voorziene gebruik van het werk niet of nauwelijks beïnvloeden staan niet aan de oplevering in de weg.
 4. Indien Opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer heeft meegedeeld het werk te willen opnemen, wordt het werk binnen acht (8) dagen na de in lid 1 bedoelde mededeling als opgeleverd beschouwd. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd als de laatste factuur door Opdrachtgever is betaald.
 5. Zodra het werk als opgeleverd wordt beschouwd, kan er geen sprake meer zijn van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijnde Opdrachtnemer. Het gevolg daarvan is ook dat het overeengekomen bedrag volledig aan Opdrachtnemer betaald moet worden.
 6. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van materialen zijn niet ontvankelijk indien Opdrachtgever niet normale zorg in acht heeft genomen die van Opdrachtgever verwacht mag worden na beëindiging dan wel uitvoering van het werk en/of de levering van materialen.

 

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle gegevens verband houdende met de Overeenkomst welke naar de aard als vertrouwelijk moeten worden beschouwd, strikt vertrouwelijk houden en behandelen. Deze vertrouwelijke informatie zal niet worden gebruikt of gekopieerd, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever of voor het doel dat met de Overeenkomst werd beoogd. Als vertrouwelijke informatie moet in ieder geval worden beschouwd informatie met betrekking tot klanten van Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij deze informatie een openbaar karakter heeft.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting blijft van toepassing gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 21 Overmacht

 1. In geval van overmacht kan Opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Opdrachtnemer zal nimmer kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan op haar rustende verbintenissen heeft kunnen voldoen.
 2. Indien Opdrachtnemer door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Er is sprake van overmacht in de volgende situaties:
  • de locatie van herkomst is door (langdurige) slechte weersomstandigheden niet bereikbaar en/of berijdbaar;
  • van overheidswege wordt de afvoer van de locatie van herkomst niet toegestaan;
  • van overheidswege wordt de leverantie op de locatie van afzet niet toegestaan;
  • er geldt een van overheidswege ingesteld vervoersverbod.
 4. Onder overmacht wordt voorts verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van Opdrachtnemer (ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien) en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Opdrachtnemer komt. In ieder geval, maar niet beperkt tot, wordt het volgende onder overmacht verstaan: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden, niet en/of niet tijdige levering door leveranciers, ziekte van personeel van Opdrachtnemer en andere ernstige storingen in het bedrijf of de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer dan wel in het bedrijf of de bedrijfsvoering van door Opdrachtnemer of door haar bemiddeling ingeschakelde derden.
 5. Indien Opdrachtnemer werkzaamheden conform Overeenkomst kan uitvoeren, omdat voorbereidende en/of andere werkzaamheden bij Opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd, stelt Opdrachtnemer zich in verbinding met Opdrachtgever voor overleg over vervangende uitvoering. Deze omstandigheid levert een tekortkoming op aan de zijde van Opdrachtgever en laat onverlet de gebruikmaking van Opdrachtnemer van de op de haar op grond van de wet, Overeenkomst en deze Voorwaarden toekomende rechten.
 6. Indien bij intreding van overmacht Opdrachtnemer al (gedeeltelijk) aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd hetgeen zij reeds heeft verricht en/of geleverd afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is in dit geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 22 Kosten in geval van voortijdige beëindiging Overeenkomst

Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg zijn van een tussentijdse beëindiging van Overeenkomst, ook in geval van faillissement van Opdrachtgever en in geval van aan Opdrachtgever verleende surseance van betaling. Tot die kosten en schade worden eveneens gerekend, de verschuldigde vergoeding plus omzetbelasting over de overeengekomen resterende looptijd van Overeenkomst, de kosten van de overeengekomen door Opdrachtnemer te leveren goederen en Diensten alsmede alle gemaakte en te maken kosten ter incasso van de schade zowel in als buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere Overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden B.K.C. BV. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70350639.